Naukowców Dwóch Blog Matura z biologii 2023 – nowa podstawa programowa

Matura z biologii 2023 – nowa podstawa programowa

W odpowiedzi na Wasze liczne pytania związane z nową podstawą programową , przygotowaliśmy FAQ oraz zestawienie podstawy programowej obowiązującej od roku 2023 z biologii. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, dzięki czemu w prosty sposób możesz porównać oba zakresy materiału.

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące do matury 2023 z biologii

Szczegółowe dane dotyczące obecnych, jak i tych wykreślonych lub uproszczonych wymagań, (obowiązującej na maturze 2023 i 2024) zostały zawarte w umieszczonym niżej zestawieniu. Miłej lektury!

Rekomendowane zajęcia

Zobacz jak możemy Ci pomóc

Chemizm życia.

 1. Składniki nieorganiczne. Uczeń:
 • przedstawia znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych;
 • przedstawia znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów (Fe, J, Cu, Co, F);
 • wyjaśnia rolę wody w życiu organizmów, z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych.
 1. Składniki organiczne. Uczeń:
 • przedstawia budowę węglowodanów (uwzględniając wiązania glikozydowe α, β); rozróżnia monosacharydy (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza), disacharydy (sacharoza, laktoza, maltoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, chityna) i określa znaczenie biologiczne węglowodanów, uwzględniając ich właściwości fizyczne i chemiczne; planuje oraz przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym;
 • przedstawia budowę białek (uwzględniając wiązania peptydowe); rozróżnia białka proste i złożone; opisuje strukturę I-, II-, III- i IV-rzędową białek; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność białek w materiale biologicznym; przedstawia wpływ czynników fizycznych i chemicznych na białko (zjawisko koagulacji i denaturacji); określa biologiczne znaczenie białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, fibrynogen, hemoglobina, mioglobina); przeprowadza obserwacje wpływu wybranych czynników fizycznych i chemicznych na białko;
 • przedstawia budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe); rozróżnia lipidy proste i złożone, przedstawia właściwości lipidów oraz określa ich znaczenie biologiczne; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność lipidów w materiale biologicznym;
 • porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych.

Komórka. Uczeń:

 1. rozpoznaje elementy budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie;
 2. wykazuje związek budowy błony komórkowej z pełnionymi przez nią funkcjami;
 3. rozróżnia rodzaje transportu do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza);
 4. wyjaśnia rolę błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące zjawisko osmozy wywołane różnicą stężeń wewnątrz i na zewnątrz komórki; planuje i przeprowadza obserwację zjawiska plazmolizy;
 5. przedstawia budowę jądra komórkowego i jego rolę w funkcjonowaniu komórki;
 6. opisuje budowę rybosomów, ich powstawanie i pełnioną funkcję oraz określa ich w komórce;
 7. przedstawia błony wewnątrzkomórkowe jako zintegrowany system strukturalno-funkcjonalny oraz określa jego rolę w kompartmentacji komórki;
 8. opisuje budowę mitochondriów i plastydów ze szczególnym uwzględnieniem chloroplastów; dokonuje obserwacji mikroskopowych plastydów w materiale biologicznym;
 9. przedstawia argumenty przemawiające za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów;
 10. wykazuje związek budowy ściany komórkowej z pełnioną funkcją oraz wskazuje grupy organizmów, u których ona występuje;
 11. przedstawia znaczenie wakuoli w funkcjonowaniu komórki roślinnej;
 12. przedstawia znaczenie cytoszkieletu w ruchu komórek, transporcie wewnątrzkomórkowym, podziałach komórkowych oraz stabilizacji struktury komórki; dokonuje obserwacji mikroskopowych ruchów cytoplazmy w komórkach roślinnych;
 13. wykazuje różnice w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej;
 14. wykazuje różnice w budowie komórki roślinnej, grzybowej i zwierzęcej.

Energia i metabolizm.

 1. Podstawowe zasady metabolizmu. Uczeń:
 • wyjaśnia, na przykładach, pojęcia: szlaku i cyklu metabolicznego;
 • porównuje istotę procesów anabolicznych i katabolicznych oraz wykazuje, że są ze sobą powiązane.
 1. Przenośniki energii oraz protonów i elektronów w komórce. Uczeń:
 • wykazuje związek budowy ATP z jego rolą biologiczną;
 • przedstawia znaczenie NAD+, FAD, NADP+ w procesach utleniania i redukcji.
 1. Enzymy. Uczeń:
 • przedstawia charakterystyczne cechy budowy enzymu;
 • wyjaśnia, na czym polega swoistość substratowa enzymu oraz opisuje katalizę enzymatyczną;
 • przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów (aktywacja, inhibicja);
 • wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicznych;
 • wyjaśnia wpływ czynników fizyko-chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) na przebieg katalizy enzymatycznej; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ różnych czynników na aktywność enzymów (katalaza, proteinaza).
 1. Fotosynteza. Uczeń:
 • wykazuje związek budowy chloroplastu z przebiegiem procesu fotosyntezy;
 • przedstawia rolę barwników i fotosystemów w procesie fotosyntezy;
 • analizuje na podstawie schematu przebieg fazy zależnej od światła oraz fazy niezależnej od światła; wyróżnia substraty i produkty obu faz; wykazuje rolę składników siły asymilacyjnej w fazie niezależnej od światła;
 • wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w chloroplaście;
 • porównuje na podstawie schematu fotofosforylację cykliczną i niecykliczną.
 1. Pozyskiwanie energii użytecznej biologicznie. Uczeń:
 • wykazuje związek budowy mitochondrium z przebiegiem procesu oddychania komórkowego;
 • analizuje na podstawie schematu przebieg glikolizy, reakcji pomostowej i cyklu Krebsa, wyróżnia substraty i produkty tych procesów;
 • przedstawia, na czym polega fosforylacja substratowa;
 • wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w mitochondriach (fosforylacja oksydacyjna);
 • porównuje drogi przemiany pirogronianu w fermentacji alkoholowej, mleczanowej i w oddychaniu tlenowym;
 • wyjaśnia, dlaczego utlenianie substratu energetycznego w warunkach tlenowych dostarcza więcej energii niż w warunkach beztlenowych;
 • analizuje na podstawie schematu przebieg utleniania kwasów tłuszczowych, syntezy kwasów tłuszczowych, glukoneogenezy, glikogenolizy i wykazuje związek tych procesów z pozyskiwaniem energii przez komórkę.

Podziały komórkowe. Uczeń:

 1. przedstawia organizację materiału genetycznego w komórce;
 2. wyjaśnia mechanizm replikacji DNA, z uwzględnieniem roli enzymów (helikaza, prymaza, polimeraza DNA, ligaza);
 3. opisuje cykl komórkowy, z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych jego etapach; uzasadnia konieczność replikacji DNA przed podziałem komórki;
 4. opisuje przebieg kariokinezy podczas mitozy i mejozy;
 5. rozpoznaje (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku, mikrofotografii) poszczególne etapy mitozy i mejozy;
 6. porównuje przebieg cytokinezy w komórkach roślinnych i zwierzęcych;
 7. przedstawia znaczenie mitozy i mejozy w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi;
 8. wyjaśnia znaczenie procesu crossing-over i niezależnej segregacji chromosomów jako źródeł zmienności rekombinacyjnej i różnorodności biologicznej;
 9. przedstawia apoptozę jako proces warunkujący prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów wielokomórkowych.

Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

 1. wnioskuje na podstawie analizy kladogramów o pokrewieństwie ewolucyjnym organizmów;
 2. rozróżnia na drzewie filogenetycznym grupy monofiletyczne, parafiletyczne i polifiletyczne; wykazuje, że klasyfikacja organizmów oparta jest na ich filogenezie;
 3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.

Bakterie i archeowce. Uczeń:

 1. przedstawia budowę komórki prokariotycznej, z uwzględnieniem różnic w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych;
 2. wyjaśnia różnice między archeowcami i bakteriami; przedstawia znaczenie archeowców; przedstawia różnorodność form morfologicznych bakterii;
 3. przedstawia czynności życiowe bakterii: odżywianie (chemoautotrofizm, fotoautotrofizm, heterotrofizm); oddychanie beztlenowe (denitryfikacja, fermentacja) i tlenowe; rozmnażanie;
 4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
 5. przedstawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka, w tym wywołujących choroby człowieka (gruźlica, tężec, borelioza, salmonelloza, kiła, rzeżączka).

Grzyby. Uczeń:

 1. przedstawia różnorodność morfologiczną grzybów;
 2. przedstawia czynności życiowe grzybów: odżywianie, oddychanie i rozmnażanie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące, że drożdże przeprowadzają fermentację alkoholową;
 3. porównuje na podstawie analizy schematów cykle życiowe grzybów (sprzężniaków, workowców i podstawczaków) i rozróżnia poszczególne fazy jądrowe (haplofaza, dikariofaza, diplofaza);
 4. przedstawia porosty jako organizmy symbiotyczne i wyjaśnia ich rolę jako organizmów wskaźnikowych;
 5. przedstawia drogi zarażenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez grzyby (grzybice skóry, narządów płciowych, płuc);
 6. przedstawia znaczenie grzybów, w tym porostów w przyrodzie i dla człowieka.

Protisty. Uczeń:

 1. przedstawia formy morfologiczne protistów;
 2. przedstawia czynności życiowe protistów: odżywianie, poruszanie się, rozmnażanie, wydalanie i osmoregulację; zakłada hodowlę protistów słodkowodnych i obserwuje wybrane czynności życiowe tych protistów;
 3. wykazuje związek budowy protistów ze środowiskiem i trybem ich życia (obecność aparatu ruchu, budowa błony komórkowej, obecność chloroplastów i wodniczek tętniących);
 4. analizuje na podstawie schematów przebieg cykli rozwojowych protistów i rozróżnia poszczególne fazy jądrowe;
 5. przedstawia drogi zarażenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty (malaria, toksoplazmoza, lamblioza, czerwonka pełzakowa, rzęsistkowica);
 6. przedstawia znaczenie protistów (w tym prostitów fotosyntetyzujących i symbiotycznych) w przyrodzie i dla człowieka.

Różnorodność roślin.

 1. Rośliny pierwotnie wodne. Uczeń:
 • rozróżnia zielenice, krasnorosty i glaukocystofity;
 • przedstawia znaczenie krasnorostów i zielenic w przyrodzie i dla człowieka.
 1. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:
 • określa różnice między warunkami życia w wodzie i na lądzie;
 • przedstawia na przykładzie rodzimych gatunków cechy charakterystyczne mchów, paproci (widłakowych, skrzypowych, paprociowych) i nasiennych oraz na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup;
 • rozpoznaje tkanki roślinne na preparacie mikroskopowym (w tym wykonanym samodzielnie), na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
 • przedstawia znaczenie połączeń międzykomórkowych w tkankach roślinnych;
 • wykazuje związek budowy morfologicznej i anatomicznej (pierwotnej i wtórnej) organów wegetatywnych roślin z pełnionymi przez nie funkcjami;
 • przedstawia cechy budowy roślin, które umożliwiły im zasiedlenie środowisk lądowych;
 • uzasadnia, że modyfikacje organów wegetatywnych roślin są adaptacją do różnych warunków środowiska i pełnionych funkcji;
 • rozróżnia rośliny jednoliścienne i dwuliścienne, wskazując ich charakterystyczne cechy;
 • przedstawia znaczenie roślin dla człowieka.
 1. Gospodarka wodna i odżywianie mineralne roślin. Uczeń:
 • wyjaśnia mechanizmy pobierania oraz transportu wody i soli mineralnych;
 • planuje i przeprowadza obserwację pozwalającą na identyfikację tkanki przewodzącej wodę w roślinie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie płaczu roślin;
 • wykazuje związek zmian potencjału osmotycznego i potencjału wody z otwieraniem i zamykaniem szparek;
  planuje i przeprowadza doświadczenie porównujące zagęszczenie (mniejsze, większe) i rozmieszczenie (górna, dolna strona blaszki liściowej) aparatów szparkowych u roślin różnych siedlisk;
 • wykazuje wpływ czynników zewnętrznych (temperatura, światło, wilgotność, ruchy powietrza) na bilans wodny roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ czynników zewnętrznych na intensywność transpiracji;
  planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie gutacji;
 • opisuje wpływ suszy fizjologicznej na bilans wodny rośliny; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ stężenia roztworu glebowego na pobieranie wody przez rośliny;
 • podaje dostępne dla roślin formy wybranych makroelementów (N, S);
 • przedstawia znaczenie wybranych makro- i mikroelementów (N, S, Mg, K, P, Ca, Fe) dla roślin.
 1. Odżywianie się roślin. Uczeń:
 • określa drogi, jakimi do liści docierają substraty fotosyntezy;
 • określa drogi, jakimi transportowane są produkty fotosyntezy;
 • przedstawia adaptacje w budowie anatomicznej roślin do wymiany gazowej;
 • przedstawia adaptacje anatomiczne i fizjologiczne roślin typu C4 i CAM do przeprowadzania fotosyntezy w określonych warunkach środowiska;
 • analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesu fotosyntezy; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ temperatury, natężenia światła i zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy;
 • przedstawia udział innych organizmów (bakterie glebowe i symbiotyczne, grzyby) w pozyskiwaniu pokarmu przez rośliny.
 1. Rozmnażanie i rozprzestrzenianie się roślin. Uczeń:
 • wykazuje, porównując na podstawie schematów, przemianę pokoleń mchów, paproci (paprociowych, widłakowych, skrzypowych) nagonasiennych i okrytonasiennych, stopniową redukcję gametofitu;
 • przedstawia sposoby bezpłciowego rozmnażania się roślin;
 • przedstawia budowę kwiatów roślin nasiennych;
 • wykazuje związek budowy kwiatu roślin okrytonasiennych ze sposobem ich zapylania;
 • opisuje sposób powstawania gametofitów roślin nasiennych;
 • opisuje proces zapłodnienia i powstawania nasion u roślin nasiennych oraz owoców u okrytonasiennych;
 • wykazuje związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.
 1. Wzrost i rozwój roślin. Uczeń:
 • przedstawia budowę nasiona i rozróżnia nasiona bielmowe, bezbielmowe i obielmowe;
 • przedstawia wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces kiełkowania nasion;
  planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ wybranych czynników (woda, temperatura, światło, dostęp do tlenu) na proces kiełkowania nasion;
 • planuje i przeprowadza obserwacje różnych typów kiełkowania nasion (epigeiczne i hypogeiczne) i wykazuje różnice między nimi;
 • planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę liścieni we wzroście i rozwoju siewki rośliny;
 • określa rolę auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu w procesach wzrostu i rozwoju roślin;
  planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ etylenu na proces dojrzewania owoców;
 • wykazuje związek procesu zakwitania roślin okrytonasiennych z fotoperiodem i temperaturą.
 1. Reakcja na bodźce. Uczeń:
 • przedstawia nastie i tropizmy jako reakcje roślin na bodźce (światło, temperatura, grawitacja, bodźce mechaniczne i chemiczne);
  planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice fototropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice geotropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza obserwację termonastii wybranych roślin;
 • przedstawia rolę auksyn w ruchach wzrostowych roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę stożka wzrostu w dominacji wierzchołkowej u roślin.

Różnorodność zwierząt. Uczeń:

 1. rozróżnia zwierzęta tkankowe i beztkankowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe, pierwouste i wtórouste; bezżuchwowce i żuchwowce; owodniowce i bezowodniowce; łożyskowe i bezłożyskowe; skrzelodyszne i płucodyszne; zmiennocieplne i stałocieplne; na podstawie drzewa filogenetycznego wykazuje pokrewieństwo między grupami zwierząt;
 2. wykazuje związek trybu życia zwierząt z symetrią ich ciała (promienista i dwuboczna);
 3. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie gąbek, parzydełkowców, płazińców, wrotków, nicieni, pierścienic, mięczaków, stawonogów (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) i szkarłupni;
 4. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie bezczaszkowców i kręgowców, a w ich obrębie krągłoustych, ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków; na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup.

Funkcjonowanie zwierząt.

 1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:
 • rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
 • przedstawia znaczenie połączeń międzykomórkowych w tkankach zwierzęcych;
 • wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją;
 • przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy narządami w obrębie układu;
 • przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy układami narządów w obrębie organizmu;
 • przedstawia mechanizmy warunkujące homeostazę (termoregulacja, osmoregulacja, stałość składu płynów ustrojowych, ciśnienie krwi, rytmy dobowe i sezonowe);
 • wykazuje związek między wielkością, aktywnością życiową, temperaturą ciała, a zapotrzebowaniem energetycznym organizmu.
 1. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
 2. Odżywianie się. Uczeń:
 • przedstawia adaptacje w budowie i funkcjonowaniu układów pokarmowych zwierząt do rodzaju pokarmu oraz sposobu jego pobierania,
 • rozróżnia trawienie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe u zwierząt,
 • przedstawia rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu człowieka, w szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, NNKT, błonnika, witamin,
 • przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego człowieka z pełnioną przez nie funkcją,
 • przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu,
 • przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka; planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi,
 • wyjaśnia rolę mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu,
 • przedstawia proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka,
 • przedstawia rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym,
 • przedstawia rolę ośrodka głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmu przez człowieka,
 • przedstawia zasady racjonalnego żywienia człowieka,
 • przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne,
 • podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości u człowieka oraz sposoby jej profilaktyki,
 • przedstawia znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, próby wątrobowe, badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego, zespołów złego wchłaniania, choroba Crohna.
 1. Odporność. Uczeń:
 • rozróżnia odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) oraz komórkową i humoralną,
 • opisuje sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny),
 • przedstawia narządy i komórki układu odpornościowego człowieka,
 • przedstawia rolę mediatorów układu odpornościowego w reakcji odpornościowej (białka ostrej fazy, cytokiny),
 • wyjaśnia, na czym polega zgodność tkankowa i przedstawia jej znaczenie w transplantologii,
 • wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego i przedstawia znaczenie podawania przeciwciał anty-Rh,
 • analizuje zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna) oraz podaje sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne).
 1. Wymiana gazowa i krążenie. Uczeń:
 • przedstawia warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnie wymiany gazowej,
 • wykazuje związek lokalizacji (wewnętrzna i zewnętrzna) i budowy powierzchni wymiany gazowej ze środowiskiem życia,
 • podaje przykłady narządów wymiany gazowej, wskazując grupy zwierząt, u których występują,
 • porównuje, określając tendencje ewolucyjne, budowę płuc gromad kręgowców,
 • wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej w skrzelach, uwzględniając mechanizm przeciwprądowy,
 • wyjaśnia mechanizm wentylacji płuc u płazów, gadów, ptaków i ssaków,
 • wykazuje związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka,
 • opisuje wymianę gazową w tkankach i płucach, uwzględniając powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym;
  planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice w zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym,
 • analizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog),
 • przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia),
 • przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych,
 • wyjaśnia na podstawie schematu proces krzepnięcia krwi,
 • przedstawia rodzaje układów krążenia u zwierząt (otwarte, zamknięte) oraz wykazuje związek między budową układu krążenia i jego funkcją u poznanych grup zwierząt,
 • wykazuje związek między budową i funkcją naczyń krwionośnych,
 • porównuje, określając tendencje ewolucyjne, budowę serc gromad kręgowców,
 • przedstawia budowę serca człowieka oraz krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym,
 • przedstawia automatyzm pracy serca,
 • wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze, udar, żylaki); przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia (EKG, USG serca, angiokardiografia, badanie Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego, badania krwi),
 • przedstawia funkcje elementów układu limfatycznego i przedstawia rolę limfy.
 1. Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:
 • wykazuje konieczność regulacji osmotycznej u zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
 • przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu,
 • wykazuje związek między środowiskiem życia zwierząt i rodzajem wydalanego azotowego produktu przemiany materii,
 • przedstawia układy wydalnicze zwierząt i określa tendencje ewolucyjne w budowie kanalików wydalniczych,
 • analizuje, na podstawie schematu, przebieg cyklu mocznikowego oraz wyróżnia substraty i produkty tego procesu,
 • przedstawia związek między budową i funkcją narządów układu moczowego człowieka,
 • przedstawia proces tworzenia moczu u człowieka oraz wyjaśnia znaczenie regulacji hormonalnej w tym procesie,
 • analizuje znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu moczowego (badania moczu, USG jamy brzusznej, urografia),
 • przedstawia dializę jako metodę postępowania medycznego przy niewydolności nerek.
 1. Regulacja hormonalna. Uczeń:
 • przedstawia chemiczne zróżnicowanie cząsteczek sygnałowych występujących u zwierząt,
 • wyjaśnia, w jaki sposób hormony steroidowe i niesteroidowe (pochodne aminokwasów i peptydowe) regulują czynności komórek docelowych,
 • podaje lokalizacje gruczołów dokrewnych człowieka i wymienia hormony przez nie produkowane,
 • wyjaśnia, w jaki sposób koordynowana jest aktywność układów hormonalnego i nerwowego (nadrzędna rola podwzgórza i przysadki),
 • wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego na osi podwzgórze – przysadka – gruczoł (hormony tarczycy, kory nadnerczy i gonad),
 • przedstawia antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi,
 • wyjaśnia rolę hormonów w reakcji na stres u człowieka,
 • przedstawia rolę hormonów w regulacji wzrostu, tempa metabolizmu i rytmu dobowego,
 • przedstawia rolę hormonów tkankowych na przykładzie gastryny, erytropoetyny i histaminy,
 • określa skutki niedoczynności i nadczynności gruczołów dokrewnych.
 1. Regulacja nerwowa. Uczeń:
 • analizuje budowę układu nerwowego zwierząt bezkręgowych, wykazując związek między rozwojem tego układu i złożonością budowy zwierzęcia,
 • przedstawia tendencje zmian w budowie mózgu kręgowców,
 • wyjaśnia istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego; wykazuje związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego,
 • przedstawia działanie synapsy chemicznej, uwzględniając rolę przekaźników chemicznych; podaje przykłady tych neuroprzekaźników,
 • przedstawia drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym,
 • porównuje rodzaje odruchów i przedstawia rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się,
 • przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka,
 • przedstawia rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy oraz podaje lokalizacje ośrodków tego układu,
 • wyróżnia rodzaje receptorów u zwierząt ze względu na rodzaj odbieranego bodźca,
 • wykazuje związek pomiędzy lokalizacją receptorów w organizmie człowieka a pełnioną funkcją,
 • przedstawia budowę oraz działanie oka i ucha człowieka;
  omawia podstawowe zasady higieny wzroku i słuchu,
 • przedstawia budowę i rolę zmysłu smaku i węchu,
 • wykazuje biologiczne znaczenie snu,
 • wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na funkcjonowanie organizmu,
 • przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.
 1. Poruszanie się. Uczeń:
 • przedstawia związek między środowiskiem życia a sposobem poruszania się,
 • rozróżnia rodzaje ruchu zwierząt (rzęskowy, mięśniowy),
 • analizuje współdziałanie mięśni z różnymi typami szkieletu (hydrauliczny, zewnętrzny, wewnętrzny),
 • analizuje budowę szkieletu wewnętrznego (na schemacie, modelu, fotografii) jako wyraz adaptacji do środowiska i trybu życia,
 • opisuje współdziałanie mięśni, ścięgien, stawów i kości w ruchu człowieka;
 • przedstawia budowę mięśnia szkieletowego (filamenty aktynowe i miozynowe, miofibrylla, włókno mięśniowe, brzusiec mięśnia),
 • wyjaśnia, na podstawie schematu, molekularny mechanizm skurczu mięśnia,
 • przedstawia sposoby pozyskiwania ATP niezbędnego do skurczu mięśnia,
 • wykazuje znaczenie skurczu tężcowego w funkcjonowaniu układu ruchu,
 • przedstawia antagonizm i współdziałanie mięśni w wykonywaniu ruchów,
 • rozpoznaje rodzaje kości ze względu na ich kształt (długie, krótkie, płaskie, różnokształtne),
 • rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) rodzaje połączeń kości i określa ich funkcje,
 • rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) kości szkieletu osiowego, obręczy i kończyn człowieka,
 • wyjaśnia wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka,
 • przedstawia wpływ substancji stosowanych w dopingu na organizm człowieka.
 1. Pokrycie ciała i termoregulacja. Uczeń:
 • przedstawia różne rodzaje pokrycia ciała zwierząt i podaje ich funkcje,
 • wykazuje związek między budową i funkcją skóry kręgowców,
 • przedstawia przykłady sposobów regulacji temperatury ciała u zwierząt endotermicznych oraz ektotermicznych,
 • przedstawia znaczenie estywacji (snu letniego) i hibernacji (snu zimowego) w funkcjonowaniu zwierząt,
 • przedstawia rolę skóry w syntezie prowitaminy D; wykazuje związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV z procesem starzenia się skóry oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób i zmian skórnych.
 1. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:
 • porównuje bezpłciowe i płciowe rozmnażanie zwierząt w aspekcie zmienności genetycznej,
 • przedstawia na przykładzie wybranych grup zwierząt sposoby rozmnażania bezpłciowego,
 • przedstawia istotę rozmnażania płciowego,
 • rozróżnia zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne, jajorodność, jajożyworodność i żyworodność oraz podaje przykłady grup zwierząt, u których występuje,
 • wykazuje związek budowy jaja ze środowiskiem życia,
 • wykazuje związek ilości żółtka w jaju z typem rozwoju u zwierząt,
 • analizuje na podstawie schematu cykle rozwojowe zwierząt pasożytniczych; rozróżnia żywicieli pośrednich i ostatecznych,
 • rozróżnia rozwój prosty i złożony oraz podaje przykłady zwierząt, u których występuje,
 • porównuje przeobrażenie zupełne i niezupełne u owadów, uwzględniając rolę poczwarki w cyklu rozwojowym,
 • wykazuje rolę hormonów (juwenilny i ekdyzon) w procesie przeobrażenia u owadów,
 • porównuje na podstawie schematów etapy rozwoju zarodkowego zwierząt pierwoustych i wtóroustych,
 • przedstawia rolę błon płodowych w rozwoju zarodkowym owodniowców,
 • przedstawia budowę i funkcje narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego człowieka,
 • analizuje proces gametogenezy u człowieka i wskazuje podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich,
 • przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego, z uwzględnieniem działania hormonów przysadkowych i jajnikowych w jego regulacji,
 • przedstawia rolę syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów) w regulacji cyklu menstruacyjnego,
 • przedstawia przebieg ciąży z uwzględnieniem funkcji łożyska; analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ciąży; wyjaśnia istotę i znaczenie badań prenatalnych,
 • przedstawia etapy ontogenezy człowieka, uwzględniając skutki wydłużającego się okresu starości.

Wirusy, wiroidy, priony.

 1. Wirusy – pasożyty molekularne. Uczeń:
 • przedstawia budowę wirusów jako bezkomórkowych form infekcyjnych;
 • przedstawia różnorodność morfologiczną i genetyczną wirusów;
 • wykazuje związek budowy wirusów ze sposobem infekowania komórek;
 • porównuje cykle infekcyjne wirusów (lityczny i lizogeniczny);
 • wyjaśnia mechanizm odwrotnej transkrypcji i jego znaczenie w namnażaniu retrowirusów;
 • przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez wirusy (wścieklizna, AIDS, Heinego-Medina, schorzenia wywołane zakażeniem HPV, grypa, odra, ospa, różyczka, świnka, WZW typu A, B i C, niektóre typy nowotworów);
 • przedstawia drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych zwierząt (nosówka, wścieklizna, pryszczyca) i roślin (mozaika tytoniowa, smugowatość ziemniaka) oraz ich skutki;
 • przedstawia znaczenie wirusów w przyrodzie i dla człowieka.
 1. Wiroidy i priony – swoiste czynniki infekcyjne. Uczeń:
 • przedstawia wiroidy jako jednoniciowe koliste cząsteczki RNA infekujące rośliny;
 • opisuje priony jako białkowe czynniki infekcyjne będące przyczyną niektórych chorób degeneracyjnych OUN (choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba szalonych krów BSE).

Ekspresja informacji genetycznej. Uczeń:

 1. porównuje genom komórki prokariotycznej i eukariotycznej;
 2. porównuje strukturę genu organizmu prokariotycznego i eukariotycznego;
 3. opisuje proces transkrypcji z uwzględnieniem roli polimerazy RNA;
 4. opisuje proces obróbki potranskrypcyjnej u organizmów eukariotycznych;
 5. przedstawia cechy kodu genetycznego;
 6. opisuje proces translacji i przedstawia znaczenie modyfikacji potranslacyjnej białek;
 7. porównuje przebieg ekspresji informacji genetycznej w komórce prokariotycznej i eukariotycznej;
 8. przedstawia na przykładzie operonu laktozowego i tryptofanowego regulację ekspresji informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych;
 9. przedstawia istotę regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych.

Genetyka klasyczna.

 1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
 • wykazuje na podstawie opisu wyników badań Hammerlinga, Griffitha, Avery’ego, Hershey’a i Chase’a znaczenie jądra komórkowego i DNA w przekazywaniu informacji genetycznej;
 • przedstawia znaczenie badań Mendla w odkryciu podstawowych praw dziedziczenia cech;
 • zapisuje i analizuje krzyżówki (w tym krzyżówki testowe) oraz określa prawdopodobieństwo wystąpienia określonych genotypów i fenotypów oraz stosunek fenotypowy w pokoleniach potomnych, w tym cech warunkowanych przez allele wielokrotne;
 • przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów);
 • przedstawia główne założenia chromosomowej teorii dziedziczności Morgana;
 • analizuje dziedziczenie cech sprzężonych; oblicza odległość między genami; na podstawie odległości między genami określa kolejność ich ułożenia na chromosomie;
 • wyjaśnia istotę dziedziczenia pozajądrowego;
 • przedstawia determinację oraz dziedziczenie płci;
 • przedstawia dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
 • analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.
 1. Zmienność organizmów. Uczeń:
 • opisuje zmienność jako różnorodność fenotypową osobników w populacji;
 • przedstawia typy zmienności: środowiskowa i genetyczna (rekombinacyjna i mutacyjna);
 • wyjaśnia na przykładach wpływ czynników środowiska na plastyczność fenotypów;
 • rozróżnia ciągłą i nieciągłą zmienność cechy; wyjaśnia genetyczne podłoże tych zmienności;
 • przedstawia źródła zmienności rekombinacyjnej;
 • przedstawia rodzaje mutacji genowych oraz określa ich skutki;
 • przedstawia rodzaje aberracji chromosomowych (strukturalnych i liczbowych) oraz określa ich skutki;
 • określa na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza, alkaptonuria, fenyloketonuria, anemia sierpowata, albinizm, galaktozemia, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, krzywica oporna na witaminę D3; zespół cri-du-chat i przewlekła białaczka szpikowa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa, neuropatia nerwu wzrokowego Lebera);
 • wykazuje związek pomiędzy narażeniem organizmu na działanie czynników mutagennych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób;
 • przedstawia transformację nowotworową komórek jako następstwo mutacji w obrębie genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy oraz odpowiedzialnych za naprawę DNA.

Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej. Uczeń:

 1. rozróżnia biotechnologię tradycyjną i molekularną;
 2. przedstawia współczesne zastosowania metod biotechnologii tradycyjnej w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolnictwie, biodegradacji i oczyszczaniu ścieków;
 3. przedstawia narzędzia wykorzystywane w biotechnologii molekularnej (enzymy: polimerazy, ligazy i enzymy restrykcyjne) i określa ich zastosowania;
 4. przedstawia istotę technik stosowanych w inżynierii genetycznej (hybrydyzacja DNA, analiza restrykcyjna i elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA);
 5. przedstawia zastosowania wybranych technik inżynierii genetycznej w medycynie sądowej, kryminalistyce, diagnostyce chorób;
 6. wyjaśnia, czym jest organizm transgeniczny i GMO; przedstawia sposoby otrzymywania organizmów transgenicznych;
 7. przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, przemyśle, medycynie i badaniach naukowych; podaje przykłady produktów otrzymanych z wykorzystaniem modyfikowanych genetycznie organizmów;
 8. opisuje klonowanie organizmów metodą transferu jąder komórkowych i metodą rozdziału komórek zarodka na wczesnych etapach jego rozwoju oraz przedstawia zastosowania tych metod;
 9. przedstawia zastosowania biotechnologii molekularnej w badaniach ewolucyjnych i systematyce organizmów;
 10. przedstawia sposoby otrzymywania i pozyskiwania komórek macierzystych oraz ich zastosowania w medycynie;
 11. przedstawia sytuacje, w których zasadne jest korzystanie z poradnictwa genetycznego;
 12. wyjaśnia istotę terapii genowej;
 13. przedstawia szanse i zagrożenia wynikające z zastosowań biotechnologii molekularnej;
 14. dyskutuje o problemach społecznych i etycznych związanych z rozwojem inżynierii genetycznej oraz formułuje własne opinie w tym zakresie.

Ewolucja. Uczeń:

 1. przedstawia historię myśli ewolucyjnej;
 2. przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji;
 3. określa pokrewieństwo ewolucyjne gatunków na podstawie analizy drzewa filogenetycznego;
 4. przedstawia rodzaje zmienności i wykazuje znaczenie zmienności genetycznej w procesie ewolucji;
 5. wyjaśnia mechanizm działania doboru naturalnego i przedstawia jego rodzaje (stabilizujący, kierunkowy i różnicujący);
 6. wykazuje, że dzięki doborowi naturalnemu organizmy zyskują nowe cechy adaptacyjne;
 7. określa warunki, w jakich zachodzi dryf genetyczny;
 8. przedstawia przyczyny zmian częstości alleli w populacji;
 9. przedstawia założenia prawa Hardy’ego-Weinberga;
 10. stosuje równanie Hardy’ego-Weinberga do obliczenia częstości alleli, genotypów i fenotypów w populacji;
 11. wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne;
 12. przedstawia gatunek jako izolowaną pulę genową;
 13. przedstawia mechanizm powstawania gatunków wskutek specjacji allopatrycznej i sympatrycznej;
 14. opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja adaptacyjna oraz ewolucja zbieżna;
 15. rozpoznaje, na podstawie opisu, schematu, rysunku, konwergencję i dywergencję;
 16. przedstawia hipotezy wyjaśniające najważniejsze etapy biogenezy;
 17. porządkuje chronologicznie wydarzenia z historii życia na Ziemi; wykazuje, że zmiany warunków środowiskowych miały wpływ na przebieg ewolucji;
 18. porządkuje chronologicznie formy kopalne człowiekowatych wskazując na ich cechy charakterystyczne;
 19. określa pokrewieństwo człowieka z innymi zwierzętami na podstawie analizy drzewa rodowego;
 20. przedstawia podobieństwa między człowiekiem a innymi naczelnymi; przedstawia cechy odróżniające człowieka od małp człekokształtnych;
 21. analizuje różnorodne źródła informacji dotyczące ewolucji człowieka i przedstawia tendencje zmian ewolucyjnych.

Ekologia.

 1. Ekologia organizmów. Uczeń:
 • rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy;
 • przedstawia elementy niszy ekologicznej organizmu; rozróżnia niszę ekologiczną od siedliska;
 • wyjaśnia, czym jest tolerancja ekologiczna;
  planuje i przeprowadza doświadczenie mające na celu zbadanie zakresu tolerancji ekologicznej w odniesieniu do wybranego czynnika środowiska;
 • wykazuje znaczenie organizmów o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w bioindykacji;
 • określa środowisko życia organizmu na podstawie jego tolerancji ekologicznej na określony czynnik;
 • przedstawia adaptacje roślin różnych form ekologicznych do siedlisk życia.
 1. Ekologia populacji. Uczeń:
 • przedstawia istotę teorii metapopulacji oraz określa znaczenie migracji w przepływie genów dla przetrwania gatunku w środowisku;
 • charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;
 • przewiduje zmiany liczebności populacji, dysponując danymi o jej liczebności, rozrodczości, śmiertelności i migracjach osobników;
 • opisuje modele wzrostu liczebności populacji.
 1. Ekologia ekosystemu. Ochrona i gospodarka ekosystemami. Uczeń:
 • wyjaśnia znaczenie zależności nieantagonistycznych (mutualizm obligatoryjny i fakultatywny, komensalizm) w ekosystemie i podaje ich przykłady;
 • przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej;
 • planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące oddziaływania antagonistyczne między osobnikami wybranych gatunków;
 • wyjaśnia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany;
 • przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;
 • przedstawia adaptacje obronne ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;
 • określa zależności pokarmowe w ekosystemie na podstawie analizy fragmentów sieci pokarmowych; przedstawia zależności pokarmowe w biocenozie w postaci łańcuchów pokarmowych;
 • wyjaśnia przepływ energii i obieg materii w ekosystemie;
 • opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie, wykazując rolę różnych grup organizmów w tych obiegach;
 • przedstawia sukcesję jako proces przemiany ekosystemu w czasie skutkujący bogaceniem się układu w węgiel i azot oraz zmianą składu gatunkowego; rozróżnia sukcesję pierwotną i wtórną.

Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń:

 1. przedstawia typy różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową;
 2. wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; podaje przykłady endemitów jako gatunków unikatowych dla danego miejsca regionu; wykazuje związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej;
 3. przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków; podaje przykłady gatunków reliktowych jako dowód ewolucji świata żywego;
 4. wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną;
 5. wyjaśnia znaczenie restytucji i reintrodukcji gatunków dla zachowania różnorodności biologicznej; podaje przykłady restytuowanych gatunków;
 6. uzasadnia konieczność zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej;
 7. uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym Natura 2000;
 8. uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej (CITES, Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Agenda 21) dla ochrony różnorodności biologicznej;
 9. przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.

Autor posta

Filip
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.  Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
  Zapisz się do newslettera