Naukowców Dwóch Regulamin

Regulamin

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony, posiadająca aktywne konto na Stronie,

Kursy online – kursy znajdujące się w ofercie na Stronie, a których twórcą jest zespół autorski Sprzedawcy,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
https://naukowcowdwoch.pl/regulamin,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://naukowcowdwoch.pl,

Sprzedawca – 

Naukowców Dwóch s.c.

K.K. Wielkiego 53/3, 32-300 Olkusz, Polska

NIP 6372211995
Nr konta bankowego: 
33 1050 1764 1000 0092 8131 7488

 

 § 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów internetowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
 4. dostęp do Internetu,
 5. standardowy system operacyjny,
 6. standardowa przeglądarka internetowa,
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego kursu internetowego/ kursów internetowych, to:
 9. stały dostęp do internetu
 10. standardowy system operacyjny
 11. standardowa przeglądarka internetowa
 12. posiadanie aktywnego adresu email (gmail)
 13. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 15. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych dostępnych na dysku google. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadanie maila (gmail). Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.

Kupujący w każdej chwili może usunąć konto dostęp do kursu. Aby usunąć konto, należy poinformować sprzedającego o chęci usunięcia dostępu do kursu.

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy usługę polegającą na wysyłaniu newslettera. Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych poprzez Stronę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera informując sprzedającego drogą mailową

Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].  W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres email), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy
internetowe dostępne na Stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa
autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie
kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich
przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub
karną.

§ 5 Zawieranie umowy

W celu zakupu kursu internetowego/pakietu kursów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

Podpisać regulamin kursu w przesłanym na wskazanego maila formularzu google, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia

Opłacić odpowiedni pakiet kursowy na wskazany poniżej nr konta

P1 799 zł/ kurs chemia lub biologia (dodatkowe indywidualne zajęcia – 80 zł/h)
P2 1399 zł (biologia + chemia + 2h darmowych indywidualnych konsultacji)
P3 1999 zł ( biologia + chemia + 8h darmowych indywidualnych konsultacji)

NAUKOWCÓW DWÓCH  S. C. 
K.K. Wielkiego 53/3
32-300 Olkusz, Polska
NIP 5272907840
Nr konta bankowego 33 1050 1764 1000 0092 8131 7488
W tytule przelewu: Imię i naswisko + adres e-mail na który ma być dostęp kursu + numer pakietu (P1, P2, P3)

Po skutecznym dokonaniu płatności i zaksięgowaniu przelewu, Kupującemu zostanie przyznany dostęp do zakupionego kursu na wskazany wcześniej adres e-mail. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą z równoczesną utratą praw do odstąpienia od umowy. Zaksięgowanie środków na koncie będzie zatem decydującym momentem, w którym konsument zacznie z tej usługi (treści) korzystać. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Zamówienie nieopłacone w ciągu 14 dni będą anulowane.

§ 6 Wykonanie umowy

Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu na okres jednego roku kalendarzowego od dnia zawarcia umowy. Kurs będzie dostępny/Kursy będą dostępne poprzez platformę kursową. Logowanie się na platformę z kursami następuje poprzez zalogowanie się na dysk google. Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do kursu/kursów w trakcie trwania tego okresu, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.

Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu

§ 7 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs internetowy wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu internetowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą przez pocztę elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8 Uprawnienia Sprzedawcy

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do strony Sklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.naukowcowdwoch.pl

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Użytkownicy, którzy posiadają konto na Stronie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.